PRŮVODCE PACIENTA PRO PŘÍPRAVEK EYLEA® (afliberceptum)

Alt tag
Alt tag

PRŮVODCE PACIENTA PRO PŘÍPRAVEK EYLEA® (afliberceptum)

PŘÍSLUŠNÉ MÍSTNÍ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Hlášení nežádoucích účinků

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci.

 

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků.

 

Podrobnosti o hlášení najdete na: www.olecich.cz hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu SÚKL.

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48,
100 41 Praha 10
e-mail: farmakovigilance@sukl.cz

 

Při hlášení je třeba uvést přesný obchodní název a číslo šarže léčivého přípravku.

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 

Nežádoucí účinky mohou být hlášeny také na:

 

BAYER s. r. o.
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5

tel.: +420 731 620 359
fax: +420 266 101 504

e-mail: pharmacovigilance.czech@bayer.com

CZ/1.0/20Nov2020 MA-M_AFL-CZ-0015-1