EDUKAČNÍ MATERIÁL

EDUKAČNÍ MATERIÁL

Doporučení pro dávkování

Prevence cévní mozkové příhody u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní

Doporučená dávka pro prevenci cévní mozkové příhody a systémové embolizace u pacientů s nevalvulární fibrilací síní je 20 mg jednou denně.

XAR_dosing_schemes_1

 

Pacienti s renální insuficiencí

Doporučená dávka u pacientů se středně závažnou (clearance kreatininu 30-49 ml/min) nebo závažnou (clearance kreatininu 15-29 ml/min) renální insuficiencí je 15 mg jednou denně. Xarelto® je u pacientů se závažnou insuficiencí (clearance kreatininu 15-29 ml/min) nutno používat s opatrností.
 

Podávání se nedoporučuje u pacientů s clearance kreatininu < 15 ml/min. Přípravek Xarelto® musí být používán s opatrností u pacientů se závažnou renální insuficiencí, kteří současně užívají jiné léčivé přípravky, které zvyšují koncentraci rivaroxabanu v plazmě.
 

Délka léčby

Léčba by měla být dlouhodobá za předpokladu, že přínos prevence cévní mozkové příhody převáží riziko krvácení.
 

Vynechání dávky

Pokud dojde k vynechání dávky, měl by pacient užít přípravek Xarelto® co nejdříve a pokračovat v užívání jednou denně následující den podle doporučení. Dávka by neměla být tentýž den zdvojnásobena, aby se nahradila vynechaná dávka.
 

Pacienti s nevalvulární fibrilací síní, kteří podstupují PCI (perkutánní koronární intervenci) s implantací stentu

U pacientů s nevalvulární fibrilací síní, kteří potřebují perorální antikoagulaci a podstupují PCI s implantací stentu, existují omezené zkušenosti s podáváním snížené dávky 15 mg přípravku Xarelto® jednou denně (nebo 10 mg přípravku Xarelto® jednou denně u pacientů se středně závažnou renální insuficiencí [clearance kreatininu 30–49 ml/min]) současně s inhibitorem P2Y12 po dobu nejvýše 12 měsíců.
 

Pacienti podstupující kardioverzi

Léčba přípravkem Xarelto® může být zahájena nebo v ní lze pokračovat u pacientů, jejichž stav vyžaduje provedení kardioverze.

 

U pacientů podstupujících transezofageální echokardiografií (TEE) řízenou kardioverzi, kteří nebyli předem léčeni antikoagulancii, má být léčba přípravkem Xarelto® zahájena nejméně 4 hodiny před kardioverzí, aby byla zajištěna odpovídající antikoagulace.

 

Před provedením kardioverze je třeba u všech pacientů usilovat o potvrzení, že pacient užíval Xarelto®, jak bylo předepsáno. Při rozhodování o zahájení léčby a o jejím trvání se musí vzít v úvahu pokyny dané doporučením pro antikoagulační léčbu pacientů podstupujících kardioverzi.