EDUKAČNÍ MATERIÁL

EDUKAČNÍ MATERIÁL

Prevence aterotrombotických příhod u dospělých pacientů s ischemickou chorobou srdeční (ICHS) nebo se symptomatickým onemocněním periferních tepen (PAD) a vysokým rizikem ischemických příhod

XAR_dosing_schemes_3

 

Pacienti, kteří užívají Xarelto® 2,5 mg dvakrát denně, mají také užívat denní dávku 75–100 mg kyseliny acetylsalicylové (ASA).

Bezpečnost a účinnost přípravku Xarelto® 2,5 mg dvakrát denně v kombinaci s ASA plus klopidogrel/tiklopidin byla studována jen u pacientů s nedávným akutním koronárním syndromem.

 

Duální protidestičková terapie nebyla studována v kombinaci s přípravkem Xarelto® 2,5 mg dvakrát denně u pacientů s chronickou ICHS a/nebo PAD.

 

Pacienti s renální insuficiencí

U pacientů se středně závažnou renální insuficiencí (clearance kreatininu 30–49 ml/min), kteří současně užívají jiné léčivé přípravky, které zvyšují plazmatické koncentrace rivaroxabanu, je třeba přípravek Xarelto® užívat s opatrností.

 

Délka léčby

Délka léčby by měla být stanovena individuálně po pečlivém zhodnocení přínosu léčby a rizika krvácení.

 

Jiná upozornění a opatření u pacientů s ICHS/PAD

Souběžná léčba ICHS / PAD přípravkem Xarelto® 2,5 mg dvakrát denně s ASA je kontraindikována u pacientů s předchozím hemorhagickým nebo lakunárním typem cévní mozkové příhody nebo jakoukoli cévní mozkovou příhodou, která nastala během posledního měsíce.

 

Přípravek Xarelto® v kombinaci s ASA musí být používán s opatrností u pacientů s ICHS/ PAD:

 

  • ve věku ≥ 75 let. Poměr přínosu a rizika léčby musí být hodnocen pravidelně a individuálně
  • s nižší tělesnou hmotností (< 60 kg)
  • U pacientů s ICHS a se závažným symptomatickým srdečním selháním. Data ze studie ukazují, že tito pacienti méně profitují z léčby přípravkem Xarelto® 2,5 mg (pro více informací viz sekce 5.1 v SPC přípravku Xarelto® 2,5 mg potahované tablety)

 

Vynechání dávky

Pokud dojde k vynechání dávky, pacient by měl pokračovat v užívání následující pravidelné dávky přípravku Xarelto® 2,5 mg podle doporučení. Dávka by neměla být zdvojnásobena, aby se nahradila vynechaná dávka.