EDUKAČNÍ MATERIÁL

EDUKAČNÍ MATERIÁL

Prevence aterotrombotických příhod u dospělých pacientů po akutním koronárním syndromu (AKS) se zvýšenými hladinami srdečních biomarkerů

XAR_dosing_schemes_4

Doporučená dávka přípravku Xarelto® je 2,5 mg dvakrát denně, zahájit léčbu je třeba co nejdříve po stabilizaci akutního koronárního syndromu, nejdříve za 24 hodin po přijetí do nemocnice a v době, kdy by normálně byla ukončena parenterální antikoagulační léčba.

 

Pacienti mají při užívání přípravku Xarelto® 2,5 mg rovněž užívat denní dávku 75–100 mg ASA nebo denní dávku 75–100 mg ASA současně s denní dávkou 75 mg klopidogrelu nebo se standardní denní dávkou tiklopidinu.

 

Léčba v kombinaci s dalšími antiagregačními léky, např. prasugrelem nebo tikagrelorem nebyla studována a nedoporučuje se.

 

Pacienti s renální insuficiencí

Úprava dávky není nutná u pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu 30–49 ml/min).

 

Přípravek Xarelto® by měl být užíván s opatrností u pacientů se závažnou renální insuficiencí (clearance kreatininu 15–29 ml/min) a použití se nedoporučuje u pacientů s clearance kreatininu < 15 ml/min.

 

U pacientů se středně závažnou renální insuficiencí (clearance kreatininu 30–49 ml/min), kteří současně užívají jiné léčivé přípravky, které zvyšují plazmatické koncentrace rivaroxabanu, je třeba přípravek Xarelto® užívat s opatrností.

 

Délka léčby

Léčba by měla být u jednotlivých pacientů pravidelně hodnocena zvážením rizika ischemické příhody oproti riziku krvácení. Rozhodnutí o prodloužení léčby nad 12 měsíců by mělo být provedeno individuálně u každého jednotlivého pacienta, protože zkušenosti s léčbou trvající až do 24 měsíců jsou omezené.

 

Jiná upozornění a opatření u pacientů s akutním koronárním syndromem (AKS)

Přípravek musí být používán s opatrností, pokud je podáván společně s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) samotnou nebo s kombinací ASA plus klopidogrel nebo tiklopidin, u pacientů s AKS:

 

  • ve věku > 75 let. Benefity a rizika léčby by měly být vyhodnocovány individuálně na pravidelné bázi
  • s nižší tělesnou hmotností (< 60 kg)

 

Podávání přípravku Xarelto® 2,5 mg je v léčbě akutního koronárního syndromu kontraindikováno u pacientů s anamnézou cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky.

 

Vynechání dávky

Pokud dojde k vynechání dávky, měl by pacient pokračovat užitím příští pravidelné dávky 2,5 mg dle doporučeného dávkovacího schématu. Dávka se nezdvojnásobuje, aby se nahradila vynechaná dávka.