EDUKAČNÍ MATERIÁL

EDUKAČNÍ MATERIÁL

Měření koagulace

Léčba přípravkem Xarelto® nevyžaduje rutinní monitorování koagulace. Stanovení hladin přípravku Xarelto® však může být vhodné při výjimečných situacích, kdy znalost expozice přípravku Xarelto® může ovlivnit klinická rozhodnutí, jako je např. předávkování nebo nutnost urgentního operačního výkonu. K měření antikoagulační aktivity existují nyní komerčně dostupné anti-faktor Xa testy se specifickými kalibrátory pro Xarelto® (rivaroxaban). Pokud je to klinicky indikováno, může být stav hemostatázy hodnocen testováním PT za použití Neoplastinu, jak je popsáno v Souhrnu údajů o přípravku. Zvýšeny jsou následující koagulační testy: Protrombinový čas (PT), aktivovaný parciální tromboplastinový čas (aPTT) a vypočtený mezinárodní normalizovaný poměr (INR). Testování INR bylo vyvinuto zejména pro měření účinků VKA na protrombinový čas a není tedy validní pro měření aktivity přípravku Xarelto®.
 

Rozhodnutí o léčbě nebo dávkování se nesmí dělat na základě výsledků INR, s výjimkou převodu z přípravku Xarelto® na VKA, jak bylo popsáno výše.

 

 

Přehled dávkování

INDIKACE

DÁVKA

SPECIÁLNÍ POPULACE

Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolizaceu dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací sínía

Xarelto® 20 mg jednou denně

U pacientů s renální insuficiencí s clearance kreatininu (CrCl) 15-49 ml/minb
Xarelto® 15 mg jednou denně

 

PCI s implantací stentu po dobu max. 12 měsíců
Xarelto® 15 mg jednou denně
plus inhibitor P2Y12 (např. klopidogrel)

 

PCI s implantací stentu u pacientů s renální insuficiencí s CrCl 30-49 ml/minbXarelto® 10 mg jednou denně
plus inhibitor P2Y12 (např. klopidogrel)

 

Léčba HŽT a PEc

a prevence recidivující HŽT a PE u dospělých pacientů

Léčba a prevence recidivy, den 1–21
Xarelto® 15 mg dvakrát denně

 

Prevence recidivy od 22. dne 
Xarelto® 20 mg jednou denně

 

Prodloužená prevence recidivy od 7. měsíce
Xarelto® 10 mg jednou denně

 

Prodloužená prevence recidivy od 7. měsíce
Xarelto® 20 mg jednou denně u pacientů s vysokým rizikem recidivy HŽT nebo PE jako např.:
– komplikované komorbidity
– recidivující HŽT nebo PE v době prodloužené prevence

 

U pacientů s renální insuficiencí s CrCl 15-49 ml/minb
Léčba a prevence recidivy, den 1–21

 

Xarelto® 15 mg dvakrát denněPoté Xarelto® 15 mg jednou denně namísto Xarelto® 20 mg u pacientů, u kterých riziko krvácení předčí riziko recidivy

 

Při doporučeném dávkování Xarelto® 10 mg jednou denně, není potřebná žádná úprava dávky

 

Prevence VTE

u dospělých pacientů podstupujících elektivní náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu

 

Xarelto® 10 mg jednou denně

 

Prevence aterotrombotických příhod u dospělých pacientů s ICHS nebo se symptomatickým PAD a vysokým rizikem ischemických příhod

 

Xarelto® 2,5 mg dvakrát denně v kombinaci s ASA 75-100 mg/den

 

Prevence aterotrombotických příhod u dospělých pacientů po AKS se zvýšenými hladinami srdečních biomarkerů

 

Xarelto® 2,5 mg dvakrát denně v kombinaci se standardní protidestičkovou léčbou (ASA 75-100 mg/den nebo ASA + klopidogrel 75 mg/den nebo standardní denní dávka tiklodipinu)

 

 

 

 

Xarelto® 15/20 mg: Užívat s jídlem

 

Pacientům, kteří nejsou schopni polykat celé tablety, může být tableta přípravku Xarelto® těsně před užitím rozdrcena a smíchána s vodou nebo s jablečným pyré a poté podána perorálně.
 

a s jedním nebo více rizikovými faktory, jako je městnavé srdeční selhání, hypertenze, věk 75 let a vyšší, diabetes mellitus, prodělaná cévní mozková příhoda nebo tranzitorní ischemická ataka.
 

b Užívat s opatrností u pacientů s clearance kreatininu 15-29 ml/min, kteří současně užívají jiné léčivé přípravky, které zvyšují koncentraci rivaroxabanu v plazmě.
 

c Nedoporučuje se používat jako alternativní léčbu k nefrakcionovanému heparinu u pacientů s plicní embolií, kteří jsou hemodynamicky nestabilní nebo kteří mohou podstoupit trombolýzu nebo plicní embolektomii.

 

Aktuálně platný SmPC lze vyhledat na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv v sekci Databáze léků na adrese http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php