EDUKAČNÍ MATERIÁL

EDUKAČNÍ MATERIÁL

Převod z přípravku Xarelto® na antagonisty vitaminu K (VKA)

XAR dosing schemes

Během převodu léčby je nezbytné zajistit adekvátní antikoagulaci a minimalizovat riziko krvácení.

 

Dospělí a pediatrická populace

Při převodu na antagonisty vitaminu K (VKA), by měli být VKA a přípravek Xarelto® podávány současně, dokud není hladina INR ≥ 2,0. Po dobu prvních dvou dnů převodu by mělo být použito standardní úvodní dávkování VKA s následným dávkováním na základě testování INR.

 

INR není pro měření antikoagulační aktivity přípravku Xarelto®validní. Po dobu, kdy pacienti užívají jak přípravek Xarelto®, tak antagonisty vitaminu K, by nemělo být prováděno měření INR dříve než 24 hodin po předchozí dávce, ale ještě před další dávkou přípravku Xarelto®. Jakmile je přípravek Xarelto® vysazen, hodnoty INR odebrané nejméně 24 hodin po poslední dávce spolehlivě odrážejí dávkování VKA.

 

Pediatrická populace

Je nutné, aby děti převáděné z přípravku Xarelto® na VKA pokračovaly v užívání přípravku Xarelto® ještě 48 hodin po první dávce VKA. Po 2 dnech současného podávání je třeba stanovit hodnotu INR před další plánovanou dávkou přípravku Xarelto®. Doporučuje se, aby současné podávání přípravku Xarelto® a VKA pokračovalo do doby, než INR dosáhne hodnoty ≥ 2,0.