EDUKAČNÍ MATERIÁL

EDUKAČNÍ MATERIÁL

Spinální / epidurální anestezie nebo punkce

Pokud je provedena neuroaxiální anestezie (spinální či epidurální anestezie) nebo spinální resp. epidurální punkce, hrozí u pacientů léčených antitrombotiky pro prevenci tromboembolických komplikací riziko vývinu epidurálního či spinálního hematomu, který může vyústit v dlouhodobou nebo trvalou paralýzu. Riziko těchto příhod může dále zvýšit epidurální katetr dlouhodobě zavedený po operaci, nebo současné použití léčivých přípravků ovlivňujících krevní srážlivost.

 

Riziko může také zvýšit provedení traumatické nebo opakované epidurální či spinální punkce. Pacienty je třeba často monitorovat, zda nejeví známky a příznaky neurologického poškození (například necitlivost nebo slabost dolních končetin, dysfunkce střev nebo močového měchýře). Pokud se zjistí neurologické potíže, je nutno urgentně stanovit diagnózu a zajistit léčbu. Před neuroaxiální intervencí lékař zváží potenciální přínos a riziko u pacientů na antikoagulační terapii i u pacientů, kde hodlá antikoagulační léčbu podat v rámci tromboprofylaxe.

 

Specifická doporučení pro jednotlivé indikace jsou uvedena v sekcích níže:

 

  • Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolizace u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní
  • Léčba HŽT a PE a prevence rekurence HŽT a PE u dospělých pacientů
  • Léčba VTE a prevence recidivy VTE u dětí a dospívajících ve věku do méně než 18 let

 

S použitím 15 mg a 20 mg přípravku Xarelto® u dospělých pacientů nejsou v těchto situacích klinické zkušenosti.

 

Ke snížení možného rizika krvácení během současného užívání přípravku Xarelto® při neuroaxiální (spinální nebo epidurální) anestezii nebo spinální punkci se bere v úvahu farmakokinetický profil přípravku Xarelto®. Zavedení nebo odstranění epidurálního katetru nebo lumbální punkci je nejlépe provést, když je odhadovaný antikoagulační účinek přípravku Xarelto® nízký. Přesný čas, kdy je u každého pacienta antikoagulační účinek dostatečně nízký, však není znám. Odstranění epidurálního katetru by mělo být na základě farmakokinetických vlastností provedeno nejméně po době představující 2× poločas, to je nejméně 18 hodin u mladých dospělých pacientů a 26 hodin u starších pacientů po posledním podání přípravku Xarelto®. Další dávka přípravku Xarelto® se nepodává dříve než 6 hodin po vyjmutí katetru. Pokud dojde k traumatické punkci, podávání přípravku Xarelto® se odloží o 24 hodin.

 

Ve vztahu k době zavedení či vyjmutí neuroaxiálního katétru u dětí užívajících přípravek Xarelto® nejsou k dispozici žádné údaje. V takových případech je třeba přípravek Xarelto® vysadit a zvážit krátkodobě působící parenterální antikoagulancium.

 

  • Prevence VTE u dospělých pacientů podstupujících elektivní operativní náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu

 

Ke snížení možného rizika krvácení během současného užívání přípravku Xarelto® při neuroaxiální (spinální nebo epidurální) anestezii nebo spinální punkci se bere v úvahu farmakokinetický profil přípravku Xarelto®.

 

Zavedení nebo odstranění epidurálního katetru nebo lumbální punkci je nejlépe provést, když je odhadovaný antikoagulační účinek přípravku Xarelto® nízký (viz bod 5.2 v SPC přípravku Xarelto® 10 mg).

 

Epidurální katetr se neodstraňuje dříve než 18 hodin po posledním podání přípravku Xarelto®. Další dávka přípravku Xarelto® se nepodává dříve než 6 hodin po vyjmutí katetru.

 

Pokud dojde k traumatické punkci, podávání přípravku Xarelto® se odloží o 24 hodin.

 

  • Prevence aterotrombotických příhod u dospělých pacientů s vysokým rizikem ischemických příhod, kteří mají ischemickou chorobu srdeční (ICHS) nebo symptomatické onemocnění periferních tepen (PAD)
  • Prevence aterotrombotických příhod u dospělých pacientů po akutním koronárním syndromu (AKS) se zvýšenými hladinami srdečních biomarkerů

 

S použitím přípravku Xarelto® 2,5 mg s ASA samotnou nebo s ASA plus klopidogrel nebo ticlopidin v těchto situacích nejsou klinické zkušenosti.

 

Ke snížení možného rizika krvácení během současného užívání při neuroaxiální (spinální nebo epidurální) anestezii nebo spinální punkci se bere v úvahu farmakokinetický profil přípravku Xarelto®.

 

Zavedení nebo odstranění epidurálního katetru nebo lumbální punkci je nejlépe provést, když je odhadovaný antikoagulační účinek přípravku Xarelto® nízký (viz bod 5.2 v SPC přípravku Xarelto® 2,5 mg). Přesný čas, kdy je u každého pacienta antikoagulační účinek dostatečně nízký, však není znám. Inhibitory agregace krevních destiček je třeba vysadit podle pokynů výrobce pro předepisování přípravku.